oog, tijd en ruimte voor heel de mens
 
Museum Trees Ruijs Huijs

Beleidsplan

Algemeen

 1. Aanleiding
  De kinderen van Trees Ruijs willen de collectie kunstwerken van hun moeder behouden en uitdragen aan toekomstige generaties omdat haar werk universele menselijke thema’s aanraakt en verbeeldt.

 2. Missie en visie
  1. Missie
   De stichting Trees Ruijs Huijs beijvert zich om het werk van beeldend kunstenaar Trees Ruijs te verkrijgen, te verzamelen, te beheren, en permanent te exposeren, alsmede het geven van meer bekendheid aan persoon, leven en werk van deze beeldend kunstenaar.

  2. Visie
   Het Trees Ruijs Huijs wil een permanente museale en culturele plek zijn, in het Land van Kalk of vooreerst ten naaste bij, niet gericht op het behalen van winst, toegankelijk voor een breed publiek, die ten dienste staat van de samenleving en haar ontwikkeling. Het museum Trees Ruijs Huijs verwerft, behoudt, onderzoekt, presenteert, documenteert en geeft bekendheid aan de materiële en immateriële getuigenissen van de mens en zijn omgeving, voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.

 3. Historische schets
  Trees Ruijs woonde ruim 50 jaar in Ubachsberg, Kerkstraat 39. Op 22 augustus 2016 overleed ze daar. Ze liet een grote gevarieerde collectie eigen gecreëerde kunstwerken na. Trees Ruijs is geboren op 29 augustus 1925 in Maastricht. Haar jeugdjaren vertoefde ze met haar ouders in Nederlands Indië. Na de tweede wereldoorlog kwam het gezin Ruijs weer naar Nederland. Ze trouwde met Jan Vonk. Het gezin Vonk- Ruijs vestigde zich na enige jaren in Ubachsberg. Op 15 november 2016 werd de Stichting Trees Ruijs Huijs opgericht met ANBI status.

 4. Strategische doelen
  1. De kunstcollectie van Trees Ruijs moet:
   • Geïnventariseerd worden;
   • het behoud moet worden geregeld;
   • het beheer moet worden geregeld;
   • het werk moet worden gewaardeerd.
  2. Realisatie permanente tentoonstellingsruimte en depot
   Alhoewel het streven is om in de toekomst het pand Kerkstraat 39/41 in te richten als een permanent museum Trees Ruijs Huijs zal vanwege het feit dat daar genoeg middelen voor verworven moeten worden, zal op korte termijn een ruimte worden gehuurd in Carbon6 te Heerlen , groot 250 m2 alwaar de ontwikkeling van het museum gestart kan worden, evenals de ontwikkeling van een meer jaren programmering.
  3. Naamsbekendheid is en wordt nagestreefd via:
   • De sociale media/ website/ facebook/ wikipedia;
   • Organiseren dan wel deelname aan plaatselijke/regionale uitingen en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur bijv. in het Land van Kalk en de monumentendagen.
  4. Fondsenwerving
   • Er zal een vriendenfonds worden opgericht;
   • Voor de ontwikkeling van het museum en de museum programmering zullen ook fondsen worden geworven.

Collectie

 1. Collectiebeschrijving
  • Kerncollectie
   De kerncollectie omvat 170 werken van Trees Ruijs. Daarnaast is veel ander werk verkocht of geschonken. Dit is nog niet in beeld gebracht en zal gaande weg onderzocht en gedocumenteerd worden.

  • Collectie historie en deelcollecties
   Trees Ruijs heeft in haar leven diverse kunstvormen beoefend die ingegeven zijn door haar ontwikkelingen en levenservaringen. Steeds indrukken uitgedrukt. De collectie omvat:
   Zelfportretten
   Grote acryl/olieverf schilderijen
   Monotypes
   Wandkleden
   Glas in lood
   Tekeningen
   Studies
   Keramiek
   Portretten
   Overig werk
   Haar twee boeken.

   Het doel is om de collectie te vertalen in de museale weegschaal.

  • Herkomst en eigendom collectie
   De kerncollectie van 180 werken is voor 100% eigendom van de stichting Trees Ruijs Huijs notarieel vastgelegd d.d. 15-11-2016. Indien de stichting wordt opgeheven gaat de collectie retour naar de erven Trees Ruijs.

  • Cultuurhistorische en andere waarden
   Het werk van Trees Ruijs is verbonden met de diverse gebeurtenissen in de diverse tijdsgewrichten van haar leven.
   Wij noemen:
   Haar jeugd in koloniaal Nederlands Oost Indië.
   De 2e wereldoorlog in Oost Azië en haar kampervaringen.
   De na oorlogse tijd van wederopbouw in Nederland.
   De tijd van de 60-tiger en 70-tiger jaren van de vrouwenemancipatie, secularisatie, ontkerkelijking en individualisering.
   Het leven van een Hollandse familie in een Limburgse culturele omgeving.

 2. Collectie registratie, documentatie en onderzoek
  • Registratie
   De hele kerncollectie is digitaal en op papier vastgelegd.
  • Documentatie
   De kerncollectie is gedocumenteerd conform de geldende museale ordening.
  • Onderzoek
   Allereerst zal er een onderzoek plaatsvinden naar het persoonlijk nagelaten beeld- en woordmateriaal van Trees Ruijs. Met het doel om haar leven en werk verder te verdiepen.
 3. Behoud en beheer
  • Passieve conservering
   De collectie is nu opgeslagen in het huis van Trees Ruijs, Kerkstraat 39 te Voerendaal. De opslag is niet optimaal. Het huis vraagt binnenkort om een renovatie. Het is zwaar verouderd. Daarom is het noodzaak om zeker voor de komende 5 jaar een adequaat depot te realiseren voor de collectie .
  • Actieve conservering
   De realisatie van een vast depot is gevonden in Carbon 6 te Heerlen. Tevens biedt de accommodatie mogelijkheden tot permanente en tijdelijke exposities. Het streven is om verantwoorde opbergsystemen te realiseren.
  • Restauratie
   In 2017 en 2018 zijn 10 grote acryl en olie schilderijen gerestaureerd. Tevens is er een offerte voor de restauratie van andere werken.
 4. Collectievorming verwerven, selecteren, afstoten
  • Wat is het verzamelbeleid en welk budget is gereserveerd?
   De komende jaren zullen werken van Trees Ruijs, buiten de huidige collectie, alleen toegevoegd worden aan de collectie indien er sprake is van schenking.
  • Welke delen van de collectie komen in aanmerking voor verkoop?
   Voorlopig is er geen intentie om over te gaan tot verkoop van delen van de collectie.

Publiek

 1. Algemeen
  Het werk van Trees Ruijs heeft met vele aspecten van het leven te maken. Hoe verbindt de omgeving van een mens met de innerlijke beleving. Wat is de relatie van binnen en buiten? Hoe wordt het innerlijke buiten uitgedrukt in een materiele ver-beeld-ing.
 2. Samenstelling en omvang van publiek
  Het werk van Trees Ruijs nodigt uit tot bezinning en verdieping van menselijk gevoel en geest. Het raakt aan universeel mens-zijn in al haar verscheidenheid. Gerelateerd aan actualiteit spreekt zij daarom mensen aan die op weg zijn in het leven en zoeken naar antwoorden op hun levenservaringen van dat moment in de actuele samenleving. Trees Ruijs nodigt mensen uit om, als in een spiegel, je eigen levens verhaal te herkennen, te bezinnen, te modeleren. Daarin spreekt zij vrouwen en mannen aan. Maar ook jong en oud. Eigen verhalen vragen om intimiteit, geborgenheid, veiligheid, respect en verdraagzaamheid. Maar ook om activiteit en eigen expressie. Expressie in beeld, woord, geluid en beweging. Andere beelden kunstenaars kunnen in het Trees Ruijs Huijs tentoonstellen als hun werk een verbeelding van het leven is toen, nu of straks. In het kader van verbeelding en bewustwording van het leven zullen educatieve en creatieve activiteiten worden georganiseerd voor jeugdigen, jongeren en ouderen.
 3. Publieksactiviteiten
  • Presentatie van de collectie
   De vaste collectie geeft een beeld van de ontwikkeling van Trees Ruijs in de diverse tijdgewrichten en kunstuitingen.
  • Tijdelijke tentoonstellingen
   Bij tijdelijke tentoonstellingen worden hedendaagse kunstenaars uitgenodigd die zinnenprikkelend uitdrukking geven aan hun eigen verhaal of de maatschappelijke actuele ontwikkelingen.
  • Educatieve taken
   Hier zal vooral gefocust worden op het verhaal in al z’n vormen en uitingen voor jong en oud. Daarbij zullen ook richting het onderwijs activiteiten ontwikkeld worden.
  • Publicaties
   Gelieerd aan de diverse activiteiten zal gepubliceerd worden.
  • Taken op het gebied van gastvrijheid
   Omdat vooreerst de collectie wordt geëxposeerd in Carbon6 zal met Carbon6 overlegd worden over toegankelijkheid en gastvrijheid.
  • Overige publiekstaken
   Vooreerst zal de ontwikkeling van voornoemde activiteiten prioriteit krijgen.

Bedrijfsvoering

 1. Huisvesting en veiligheid
  De wens om het Trees Ruijs Huijs in de Kerkstraat 39 te Voerendaal gestalte te geven vergt veel middelen, tijd en inspanning. In de huidige tijdspanne 2019-2021 zal de collectie daarom vooreerst de komende 3 tot 8 jaar geëxposeerd worden in Carbon 6 te Heerlen. Carbon6 zorgt voor de huisvesting en veiligheid. De Stichting Trees Ruijs Huijs huurt bij Carbon6 een ruimte van 250m2 voor haar doelen gratis met slechts beperkte servicekosten en energie.
 2. Personeel en organisatie
  De Stichting Trees Ruijs Huijs heeft een bestuur van 3 personen. Verder wordt het bestuur bijgestaan door een artistiek adviseur. De stichting wordt bouwkundig ondersteunt door het bouwkundig bedrijf Rein Vonk. Het bestuur zal nog uitgebreid worden met 2 personen die de volgende taakgebieden zullen ontwikkelen, namelijk respectievelijk programmering/pr en vrijwilligersorganisatie. Verder zullen er met de groei van de activiteiten vrijwilligers worden geworven voor diverse uitvoerende taken. Tevens zal er een vrijwilligersbeleid worden ontwikkeld. Nu is alle inzet op vrijwillige basis.
 3. Automatisering
  Vooreerst is de inventarisatie van de collectie digitaal verwerkt en opgeslagen. Bekeken wordt of de collectie ingevoerd kan worden in Adlib.
 4. Verzekeringen
  Momenteel wordt onderzocht hoe de collectie verzekerd kan worden en alsmede de bestuursaansprakelijkheid.
 5. Financiën en begroting
  De meerjarenbegroting 2019-2021 is in de bijlage. Tevens zal er zal een Trees Ruijs vriendenfonds worden opgericht.
 6. Jaarverslagen
  Er komt een jaarverslag in 2019 over de opstartperiode van november 2016 t/m 2018.

SAMENVATTING belangrijkste punten van Beleidsplan Trees Ruijs Huijs

De jaren 2019 – 2021 zullen in het teken staan van de realisatie van de presentatie van de collectie en de opslag van de collectie in Carbon6. Daarnaast zullen de nodige middelen moeten worden verworven om de in dit beleidsplan genoemde voornemens mogelijk te maken.

De huidige planning d.d. 12 maart 2019:
Afsluiten van een 3-jarig huurcontract ( met 5 jaar verlenging optie t/m 2027) voor depot en expositieruimte: maart 2019
Fondswerving basale museale presentatie werken Trees Ruijs en depot : maart 2019
Installatie commissie “Familie in de kunst” : maart 2019
Fondswerving opzet tentoonstelling “Familie in de kunst”: begin april 2019
Installatie commissie “Bevrijding” : maart 2019
Installatie commissie “Emancipatie en dominantie”: november 2019
Verhuizing collectie Trees Ruijs van Ubachsberg naar Carbon6 : mei 2019
Realisatie basale museale presentatie werken Trees Ruijs en depot: juli 2019 –augustus 2019
Fondswerving “Bevrijding” : september 2019
Inrichting tentoonstelling “Familie in de kunst”: september 2019
Opening museale ruimte en tentoonstelling “Familie in de kunst” : 6 oktober 2019
Programmering “Familie in de kunst” : oktober t/m januari 2020
Inrichting tentoonstelling “Bevrijding”: maart/april 2020
Opening tentoonstelling “Bevrijding”: 3 mei 2020 – einde 15 september 2020
Programma “Bevrijding”: jan.2020 – september 2020
Fondswerving “Emancipatie en dominantie”: maart 2020

Projectorganisatie
Het bestuur van de Stichting Trees Ruijs Huijs, algemene leiding, deelopdrachten in de genoemde diverse commissies.