ANBI

Deze pagina bevat de wettelijk voorgeschreven informatie voor organisaties met een ANBI-erkenning door de Belastingdienst. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belasting voor delen bij onder meer erven, schenkingen en giften.

Naam: Stichting Trees Ruijs Huijs

RSIN: 8569.12.918

Registratie Kamer van Koophandel:  6728 5597

Het rekeningnummer van de stichting is:  NL19 RABO 0315178612

Contactgegevens/Postadres:  Truppertstraat 6, 6005 RN Weert

Bestuurssamenstelling:

Gijs den Boer (voorzitter)

Maaike Vonk (secretaris)

Marian Starmans (penningmeester)

Beleidsplan (zie Beleidsplan)

Beloningsbeleid

De stichting is een vrijwilligersorganisatie en heeft geen mensen in dienstbetrekking.  Bestuursleden en allen die bij de projecten betrokken zijn, ontvangen alleen reis- en onkostenvergoeding. Indien bij projecten beroep gedaan wordt op zzp’ers  worden deze voor hun dienstverlening betaald op grond van declaraties.

Doelstelling  (zie Statuten)

Verslag van de uitgeoefende activiteiten in 2018

Eind 2018 vond de stichting ruimte in het voormalig CBS gebouw in Heerlen, nu Carbon6 genaamd, een geschikte ruimte groot 250 m2. Deze ruimte is geschikt voor zowel de museale functie , als voor depotruimte. De huurovereenkomst is voor de duur van 3 jaar, met een optie tot een verlenging met 5 jaar. De huurovereenkomst gaat in op 1 mei 2019. Carbon6 wordt geëxplodeerd door Walas projects, een onderdeel van de World of Walas Europe group. Zij bevorderen een duurzame en vitale stadsontwikkeling zowel sociaal, cultureel en economisch. Samenwerking en samenhang staat voorop. Het Mijnmuseum Heerlen is ook gevestigd in Carbon6.

Na het overlijden van Trees Ruijs in augustus 2016 is de stichting Trees Ruijs Huijs in november 2016 opgericht. De stichting heeft de collectie geïnventariseerd in 2017 en laten waarderen. De collectie van Trees Ruijs  bestaat uit zo’n 170 werken die werden getaxeerd door een erkend taxateur, dhr. Frans Boulanger, op een handelswaarde van € 263.950,00.

De stichting ondernam in 2017 en 2018 verschillende activiteiten om Trees Ruijs’ naamsbekendheid te vergroten.  Lokaal en regionaal werden de werken een zestal maal geëxposeerd. Samenwerking was er met het IBA Parkstad,  de coöperatie Land van Kalk, de monumentendag, en Het Huis voor de Kunsten Limburg. De samenwerking met het IBA Parkstad resulteerde in een oriëntatie bijeenkomst met architect, gemeente en provincie om inhoud en netwerk te verkennen. Dit leidde ertoe dat wij participant werden in de coöperatie Land van Kalk die tot doel heeft om de streek Voerendaal/Simpelveld economisch en cultureel op de kaart te zetten. Dit leidde er toe dat wij meededen aan de monumentendag 2017 en 2018 waarin het Trees Ruijs Huijs (Kerkstraat 39/41 ) opgenomen werd in de monumentenroute Voerendaal. Het IBA bracht ons ook in contact met het Huis van de Kunsten Limburg waardoor we inhoudelijk en technisch verder kunnen ontwikkelen in de museale wereld. Inmiddels zijn is de stichting opgenomen in het register Limburgse musea.

Verdere netwerkopbouw: er zijn contacten gelegd met directeur Erik de Jong van Museum aan het Vrijthof, Liesbeth Mantel van De Domijnen, Bernard Ellenbroek van Museum Van Bommel van Dam, de wethouder van cultuur uit Heerlen Jordy Clemens. Met het museum Land van Valkenburg is zijn er contacten gemaakt met de heren Jos Solberg en Michael Wansink.  In de gemeente Voerendaal hebben wij contact met wethouder Peter Thomas. Ook onderhouden wij het belangrijke contact met directeur Marie-Christine van de Swam, en conservatoren Frits van Rijn en Gert-Jan van Rhijn van museum Museon in Den Haag. Er is contact met Stein Huyts van het Bonnefantenmuseum.

Er is in 2017 en 2018 een begin gemaakt met de restauratie van diverse schilderijen. In 2018 werd het Beleidsplan 2019 -2021 ontwikkeld en vastgesteld.

De stichting werd begeleid door het Huis van de Kunsten in Roermond bij de verdere ontwikkeling van het beleidsplan.

Financiële verantwoording

De Stichting Trees Ruijs Huijs dankt de gulle gevers die het mogelijk hebben gemaakt dat de stichting gelden heeft mogen ontvangen om de eerste ontwikkeling mogelijk te maken.

Verslaglegging 2018

Het financieel jaarverslag 2018:

Baten                                                 €   8.930

Lasten                                                € 12.980

Bank per 31 december 2017          € 16.805

Bank per 31 december 2018          € 12.755