ANBI

Deze pagina bevat de wettelijk voorgeschreven informatie voor organisaties met een ANBI-erkenning door de Belastingdienst. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belasting voor delen bij onder meer erven, schenkingen en giften.

Naam: Stichting Trees Ruijs Huijs

RSIN: 8569.12.918

Registratie Kamer van Koophandel:  6728 5597

Het rekeningnummer van de stichting is:  NL19 RABO 0315178612

Contactgegevens/Postadres:  Truppertstraat 6, 6005 RN Weert

Mailadres: info@treesruijshuijsmuseum.nl

Bestuurssamenstelling:

Berend Jan Vonk (voorzitter)

Maaike Vonk (secretaris)

Rob Hanssen (penningmeester)

adviseurs: Ton Huijbers en Gijs den Boer

Beleidsplan (zie Beleidsplan)

Beloningsbeleid

De stichting is een vrijwilligersorganisatie en heeft geen mensen in dienstbetrekking.  Bestuursleden en allen die bij de projecten betrokken zijn, ontvangen alleen reis- en onkostenvergoeding. Indien bij projecten beroep gedaan wordt op zzp’ers  worden deze voor hun dienstverlening betaald op grond van declaraties.

Doelstelling  (zie Statuten)

JAARVERSLAG 2020 van stichting Trees Ruijs Huijs

In ons ‘Beleidsplan Stichting Trees Ruijs Huijs 2019-2021’ was het voornemen om in 2020 aandacht te besteden aan ‘Bevrijding’. Dit in het kader ook van de viering van de 75ste verjaardag van de bevrijding van Nederlands Indië. Voor Trees Ruijs zou dit een bijzondere gebeurtenis zijn geweest omdat het ook de herdenking was van haar bevrijding uit het Jappenkamp op Java. De bedoeling was een tentoonstelling te organiseren met als titel: ‘Terugblik op de Jappentijd’. In 2015 heeft Trees Ruijs 23 werken die gaan over haar verwerking van die kamptijd geschonken aan het Museon in Den Haag. Het Museon heeft toentertijd deze werken geëxposeerd. Het was nu de bedoeling om deze expositie met medewerking van het Museon tentoon te stellen van 5 mei tot 27 september 2020.

Echter de corona perikelen stak een spaak in de wielen van dit voornemen en de voorbereidingen. Echter in samenspraak met gemeente Heerlen en de stichting Waringin besloten wij om de tentoonstelling te plannen van 16 augustus tot 15 november 2020. Gekozen werd voor 15 augustus 2020 omdat op 15 augustus 1945 de Japanners capituleerden en Nederlands Indië. 75 jaar geleden dus. De stichting Waringin herdenkt in Heerlen telkenjare dit feit.

In de verdere voorbereiding was het verder ongewis in hoeverre corona verder beperkingen zou veroorzaken. En dat gebeurde ook. De tentoonstelling moest corona proof worden ingericht en per tijdseenheid mochten niet meer dan 20 bezoekers worden toegelaten.

Zaterdag 15 augustus 2020 was de officiële opening van de nieuwe tentoonstelling ‘Terugblik op de ‘Jappentijd’ . Burgemeester Emile Roemer en wethouder cultuur Jordy Clemens waren de gewaardeerde eerste bezoekers. Burgemeester Roemer opende de tentoonstelling. Verder sprekers waren Gert-Jan van Rijn (conservator MUSEON) en Ton Stephan (overlevende van de Japanse kampen).

Een indruk van de officiële opening treft u aan op:

https://www.facebook.com/556166061400350/videos/364776167853807

Vanwege de corona restricties werd de opening gehouden in kleine kring van direct betrokkenen. Voor deze opening participeerde Maaike Vonk  in de officiële herdenkingsbijeenkomst van 75 jaar bevrijding Nederlands Indië in Heerlen, die georganiseerd was door de stichting Waringin en de gemeente Heerlen. Zij hield daar een toespraak over de ervaringen van haar moeder tijdens de Japanse bezetting en het gedwongen leven in een interneringskamp.

De tentoonstelling in Carbon6 was wekelijks geopend van donderdag t/m zondag tussen 12.00 u en 16.00 u gedurende 12 weken. Er waren 22 vrijwillige suppoosten die zorgdroegen om deze openingstijden te bemensen. Waarvoor grote waardering en dank.

Er waren 115 betalende bezoekers. Dat was 10% van het aanvankelijk verwachte bezoekers aantal. De beperkende maatregelen tijdens corona weerhield velen om de reis naar de tentoonstelling te maken. Uit den lande kregen wij reacties van mensen die graag waren gekomen maar niet durfden te reizen.

De dagbladen de Limburger en Trouw besteden ruim aandacht aan de tentoonstelling. Verder werd in plaatselijke weekkrantjes info verstrekt over de tentoonstelling.

Wat stagneerde was het educatieve aanbod naar scholen en andere organisaties. Echter het educatieve aanbod is niet gebonden aan de tijdsduur van de onderhavige tentoonstelling maar is altijd te gebruiken en present waar het gaat over de thema’s vrijheid, bevrijding, oorlog en vrede, kunst, bewustwording en levenservaringen verbeeld.

We bieden via 3 boeken een onderwijsaanbod aan dat in overleg en aansluitend op het onderwijs vanaf groep 8 van de basisschool exemplarisch, cursorisch, verhalend kan zijn.

Daarbij zijn voor ons in een willekeurige volgorde kunnen vijf woorden leidend:

Dromen: verbeelden, vragen stellen, fantaseren, wat als…

Kijken: observeren, zoeken, vergelijken, vergroten, verkleinen, vanuit een ander perspectief, verwonderen.

Doen: exploreren, vrij spel, manipuleren, voelen, ervaren, proeven, bouwen, open onderzoek.

Denken: analyseren, concluderen, samenvatten, verbanden leggen, generaliseren, hypothese opstellen, vergelijken, een onderzoek opzetten.

Verlangen: basis van menselijk verlangen is nieuwsgierigheid. Te denken valt aan een spreekwoord: als je een man wilt leren een boot te bouwen, moet je hem laten verlangen naar de zee. In het aanbod moet ruimte zijn om te spelen en eigen fascinaties te volgen.

Berend Vonk presenteerde op 23 oktober jl. samen met zijn collega auteurs het boek ‘Bevrijd’ als trailer voor een onderwijsaanbod. Er waren 6 personen aanwezig. Corona speelde hier ook een negatieve rol in. Voorshands heeft dit nog geen vervolg gekregen gezien de omstandigheden. Afhankelijk van de ontwikkelingen rond corona kan in realistisch gezien dit aanbod geprogrammeerd worden in de aanloop van 5 mei 2022.

Trees Ruijs en Aad de Haas.

Beiden waren lid van de basisgroep Streekparochie ’t Eikske van pastoor Miedema eindjaren zestig. Hun werk presenteerde het mannelijke en vrouwelijke bewustzijn van die tijd. Eind 2020 vond er een overleg plaats tussen het Trees Ruijs Huijs museum en SCHUNCK plaats om beider kunstuitingen in een kleine expositie te programmeren medio 2021. De expositie zal de titel krijgen ‘Moederdier’.

Na de expositie van ‘Terugblik op de ‘Jappentijd’ organiseerde de stichting een nieuwe expositie gebaseerd op onze actuele tijden. De titel van de tentoonstelling was: ‘Coronasmaak’. Schilderijen en tekeningen van Rob Hanssen, kunstenaar te Heerlen.

Terugblikkend op het jaar 2020 moeten wij constateren dat ondanks corona wij toch erin zijn geslaagd om onze doelstellingen voor dit jaar te realiseren. Desalniettemin baren de tegenvallende bezoekers aantallen door de omstandigheden en de daarmee gepaarde mindere inkomsten ons grote zorgen. Voor de komende jaren zullen wij ons extra moeten inspannen om voldoende middelen te generen om een bijdrage te kunnen blijven leveren aan het culturele landschap in Heerlen. Limburg en Nederland. Wij hopen dat de overheden de culturele sector niet zullen vergeten.

Tot slot danken wij de onderstaande organisaties die met hun bijdragen de expositie ‘Terugblik op de ‘Jappentijd’ mogelijk maakten.

Gemeente Heerlen, Prins Bernard Cultuurfonds en het Museon te Den Haag

Financiële verantwoording

De Stichting Trees Ruijs Huijs dankt de gulle gevers die het mogelijk hebben gemaakt dat de stichting gelden heeft mogen ontvangen om de eerste ontwikkeling mogelijk te maken.

Het financieel jaarverslag 2020:

Baten                                                 €   9.927,00

Lasten                                                €   7.154,00

Bank per 1 januari 2020                      €    1.347,00

Bank per  1 januari 2021                      €   2.772,00

Kas per 1 januari 2021                         €      137,00