oog, tijd en ruimte voor heel de mens
 
Museum Trees Ruijs Huijs

ANBI

Deze pagina bevat de wettelijk voorgeschreven informatie voor organisaties met een ANBI-erkenning door de Belastingdienst. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belasting voor delen bij onder meer erven, schenkingen en giften.

Naam: Stichting Trees Ruijs Huijs

RSIN: 8569.12.918

Registratie Kamer van Koophandel:  6728 5597

Het rekeningnummer van de stichting is:  NL19 RABO 0315178612

Contactgegevens/Postadres:  Truppertstraat 6, 6005 RN Weert

Mailadres: info@treesruijshuijsmuseum.nl

Bestuurssamenstelling:

Berend Jan Vonk (voorzitter)

Maaike Vonk (secretaris)

Rob Hanssen (penningmeester)

adviseurs: Ton Huijbers en Gijs den Boer

Beleidsplan (zie Beleidsplan)

Beloningsbeleid

De stichting is een vrijwilligersorganisatie en heeft geen mensen in dienstbetrekking.  Bestuursleden en allen die bij de projecten betrokken zijn, ontvangen alleen reis- en onkostenvergoeding. Indien bij projecten beroep gedaan wordt op zzp’ers  worden deze voor hun dienstverlening betaald op grond van declaraties.

Doelstelling  (zie Statuten)

JAARVERSLAG 2023 van stichting Trees Ruijs Huijs

Dit jaar was de aandacht gericht op 3 prioriteiten:

De deelname aan KUNSTPLEIN 2023 op 10 september in Carbon6 / Er waren 120 bezoekers.

Voorts op het verzorgen van rondleidingen in de tentoonstelling  ‘Een weg naar Emancipatie’

En voorbereidingen treffen voor de uitgave van een boek over Trees Ruijs, met de voorlopige werktitel: Trees Ruijs – een humanistisch manifest in beelden. De huidige collectie werd dit jaar gefotografeerd en er werd gezocht naar personen die een bijdrage kunnen leveren aan de inhoud van het beoogde boek.

Financiële verantwoording

De Stichting Trees Ruijs Huijs dankt de gulle gevers die het mogelijk hebben gemaakt dat de stichting gelden heeft mogen ontvangen om de eerste ontwikkeling mogelijk te maken.

Het financieel jaarverslag 2023:

Baten                                                  €      994,48

Lasten                                                 €    4134,70

Bank per 1 januari 2023                     €   13379,06

Bank per  31 december 2023              €    2485,70

Kas per 1 januari 2023                        €     353,35

Kas per 31 december 2023                 €     438,06

Saldo bank kas 01012023                  €   13732,41

Saldo bank kas 31122023                  €   10592,19