ANBI

Deze pagina bevat de wettelijk voorgeschreven informatie voor organisaties met een ANBI-erkenning door de Belastingdienst. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belasting voor delen bij onder meer erven, schenkingen en giften.

Naam: Stichting Trees Ruijs Huijs

RSIN: 8569.12.918

Registratie Kamer van Koophandel:  6728 5597

Het rekeningnummer van de stichting is:  NL19 RABO 0315178612

Contactgegevens/Postadres:  Truppertstraat 6, 6005 RN Weert

Mailadres: info@treesruijshuijsmuseum.nl

Bestuurssamenstelling:

Berend Jan Vonk (voorzitter)

Maaike Vonk (secretaris)

Rob Hanssen (penningmeester)

adviseurs: Ton Huijbers en Gijs den Boer

Beleidsplan (zie Beleidsplan)

Beloningsbeleid

De stichting is een vrijwilligersorganisatie en heeft geen mensen in dienstbetrekking.  Bestuursleden en allen die bij de projecten betrokken zijn, ontvangen alleen reis- en onkostenvergoeding. Indien bij projecten beroep gedaan wordt op zzp’ers  worden deze voor hun dienstverlening betaald op grond van declaraties.

Doelstelling  (zie Statuten)

Jaarverslag 2019 van Stichting Trees Ruijs Huijs

De stichting Trees Ruijs Huijs is in 2016 opgericht. Trees Ruijs overleed in augustus 2016 en liet een 180 kunstwerken na. Haar kinderen besloten de collectie bij elkaar te houden en er zorg voor te dragen. Het doel is bekendheid te geven aan haar werk en het voor publiek toegankelijk te maken.

In 2017 en 2018 werd gewerkt aan de inventarisatie en waardering van haar werk. Ook werden werken gerenoveerd. De werken werden korter of langere tijd geëxposeerd in Heerlen en Ubachsberg. Er werden contacten gelegd via het IBA project met het Huis voor de Kunsten Limburg en met de vereniging Land van Kalk. Verdere contacten waren er met het Museum aan het Vrijthof, het museum Land van Valkenburg, Schunck, de Domijnen en het Bonnefantenmuseum. Ook werd het huis van Trees Ruijs aan de Kerkstraat 39 te Ubachsberg opengesteld tijdens de Monumentendagen 2017 en 2018. In 2018 werd het beleidsplan 2019-2021 afgerond, waarin de ambities van de stichting Trees Ruijs Huijs voor de komende 3 jaar werden neergelegd.
De wens is het om de werken van Trees Ruijs permanent te exposeren in haar huis aan de Kerkstraat 39 te Ubachsberg. Daarvoor moet het huis gerenoveerd en verbouwd worden. Daarvoor is veel kapitaal nodig. Vooraleerst is dat er nog niet. Wel van belang was het dat de werken in een degelijk depot ondergebracht moesten worden.

Begin 2019 werden er contacten gelegd met Carbon6 te Heerlen. Zij boden zowel depot als expositieruimte aan. Vanaf 1 mei 2019 konden wij over de ruimte beschikken.

Met het huren van de ruimte kon begonnen worden aan de realisatie van de doelen in ons beleidsplan 2019-2021. Als eerste kon gewerkt worden aan de realisatie van de tentoonstelling EEN FAMILIE IN DE KUNST. Bij het Prins Bernard Cultuurfonds Limburg werd in mei een verzoek ingediend voor steun voor de realisatie van de tentoonstelling. Begin juli ontvingen we bericht voor een waarderingsbijdrage van het Prins Bernard Cultuurfonds Limburg.

Toen kon begonnen worden aan de realisatie van zowel de inrichting van de museale ruimte als die van het depot. In de maanden juli, augustus en september werd hieraan gewerkt door Dagbestedingscentrum De Brök. De Brök is een dagbestedingsplek van Mondriaan met een arbeidsmatig karakter voor volwassenen (vanaf 18 jaar) met een psychosociale of psychiatrische problematiek. Tevens werkten een aantal vrijwilligers mee.

De website www.treesruijshuijsmuseum.nl werd gerealiseerd. Daarmee werd ook een donateursactie gestart: www.treesruijshuijsmuseum.nl/donatie/

In september begon de inrichting van de tentoonstelling onder regie van Maaike Vonk die de artistieke leiding had. Maaike Vonk (kunstenaar) is de oudste dochter van Trees Ruijs. Mede-inrichters waren andere kinderen van Trees, Rein Vonk en Berend Vonk (kunstenaar) en diens kinderen Lukas Vonk en Emmaly Vonk.

Het doel van de tentoonstelling EEN FAMILIE IN DE KUNST was om de door 4 generaties (van de vader van Trees Ruijs tot en met haar kinderen en kleinkinderen) als waardevol ervaren kunstzinnige opvoeding en de daaruit voortkomende creaties, te delen met jong en oud.
De tentoonstelling was tegelijk de opening van het museum Trees Ruijs Huijs. Daarmee kon het doel om bekendheid te geven aan het bestaan van het museum Trees Ruijs Huijs van start gaan. De opening vond plaats op zondag 6 oktober 2019.

De opening werd verricht door dhr. Jordy Clemens, wethouder cultuur van de gemeente Heerlen. De opening werd bijgewoond door 108 genodigden.

De tentoonstelling was 13 weken geopend en mocht 136 bezoekers ontvangen. In januari en februari 2020 zullen er nog 2 middagen georganiseerd worden door Maaike Vonk met een lezing en een rondgang over EEN FAMILIE IN DE KUNST voor 30 personen.

De stichting Trees Ruijs Huijs werkt uitsluitend met vrijwilligers. Op bestuurlijk niveau zijn er 5 mensen actief en voor diverse activiteiten waren 7 vrijwillig(st)ers actief. Dankzij al hun inzet werd het mogelijk de gestelde doelen te realiseren en de tentoonstelling EEN FAMILIE IN DE KUNST tot stand te brengen.

In 2019 werd ook een aanvang gemaakt met de ontwikkeling van het project TERUGBLIK OP DE ‘JAPPENTIJD’. 23 Werken die Trees Ruijs maakte om haar Jappenkamp verleden te verbeelden werden enige jaren terug geschonken aan het Museon te Den Haag. In 2017 exposeerde het Museon deze werken. De bedoeling is om in het kader van de 75 jaar herdenking van de Bevrijding van Nederlands Oost Indië op 15 augustus 2020 de serie te lenen van het Museon en ten toon te stellen in ons Trees Ruijs Huijs Museum in Heerlen.
In november en december werd het projectplan geschreven. En ook werden er contacten gelegd met de stichting Waringin om te kijken hoe we in gezamenlijkheid aandacht aan de herdenking kunnen schenken. Hierover werd ook contact gezocht met de gemeente Heerlen en fondsen. Begin 2020 zullen gemeente en fondsen een verzoek krijgen om de tentoonstelling TERUGBLIK OP DE ‘JAPPENTIJD’ mogelijk te maken.

Stichting Trees Ruijs Huijs is een organisatie in ontwikkeling, nu 3 jaar actief. Gedurende deze jaren zijn we steeds stap voor stap lerende geweest. Soms moeten ambities aangepast worden aan de realiteit. Maar terugkijkend is er veel tot stand gekomen. Dankzij een meer dan royale gift van de erven van Rudi van Dantzig bij de opstart konden wij aan het bouwen gaan. De collectie werd geïnventariseerd en gewaardeerd en er werd een goed depot gevonden waar de werken veilig en goed bewaard kunnen worden. In Carbon6 vonden wij een museale ruimte die door ons is ingericht voor museale activiteiten. De eerste tentoonstelling is verwezenlijkt. Nu gaan we verder.

Maaike Vonk 5 febr. 20202

Financiële verantwoording

De Stichting Trees Ruijs Huijs dankt de gulle gevers die het mogelijk hebben gemaakt dat de stichting gelden heeft mogen ontvangen om de eerste ontwikkeling mogelijk te maken.

Verslaglegging 2019

Het financieel jaarverslag 2019:

Baten                                                 €   8.852

Lasten                                                € 19.946

Bank per 31 december 2018              € 12.756

Bank per 31 december 2019               €  1.662