oog, tijd en ruimte voor heel de mens
 
Museum Trees Ruijs Huijs

ANBI

Deze pagina bevat de wettelijk voorgeschreven informatie voor organisaties met een ANBI-erkenning door de Belastingdienst. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belasting voor delen bij onder meer erven, schenkingen en giften.

Naam: Stichting Trees Ruijs Huijs

RSIN: 8569.12.918

Registratie Kamer van Koophandel:  6728 5597

Het rekeningnummer van de stichting is:  NL19 RABO 0315178612

Contactgegevens/Postadres:  Truppertstraat 6, 6005 RN Weert

Mailadres: info@treesruijshuijsmuseum.nl

Bestuurssamenstelling:

Berend Jan Vonk (voorzitter)

Maaike Vonk (secretaris)

Rob Hanssen (penningmeester)

adviseurs: Ton Huijbers en Gijs den Boer

Beleidsplan (zie Beleidsplan)

Beloningsbeleid

De stichting is een vrijwilligersorganisatie en heeft geen mensen in dienstbetrekking.  Bestuursleden en allen die bij de projecten betrokken zijn, ontvangen alleen reis- en onkostenvergoeding. Indien bij projecten beroep gedaan wordt op zzp’ers  worden deze voor hun dienstverlening betaald op grond van declaraties.

Doelstelling  (zie Statuten)

JAARVERSLAG 2021 van stichting Trees Ruijs Huijs

Dit was het laatste jaar van ons 3 jarig  ‘Beleidsplan Stichting Trees Ruijs Huijs 2019-2021’ . En in 2021 werd de tentoonstelling met als thema ‘Emancipatie’ georganiseerd. Corona zorgde ervoor dat we slechts weinig bezoekers hadden. We namen deel aan de Kunstplein 2021 manifestatie in Carbon6 waardoor we toch nog wat bezoekers mochten ontvangen.

In de verdere voorbereiding was het verder ongewis in hoeverre corona verder beperkingen zou veroorzaken. En dat gebeurde ook. De tentoonstelling moest corona proof worden ingericht en per tijdseenheid mochten niet meer dan 20 bezoekers worden toegelaten.

Wat stagneerde was het educatieve aanbod naar scholen en andere organisaties. Echter het educatieve aanbod is niet gebonden aan de tijdsduur van de onderhavige tentoonstelling maar is altijd te gebruiken en present waar het gaat over de thema’s vrijheid, bevrijding, oorlog en vrede, kunst, bewustwording en levenservaringen verbeeld.

We bieden via 3 boeken een onderwijsaanbod aan dat in overleg en aansluitend op het onderwijs vanaf groep 8 van de basisschool exemplarisch, cursorisch, verhalend kan zijn.

Daarbij zijn voor ons in een willekeurige volgorde kunnen vijf woorden leidend:

Dromen: verbeelden, vragen stellen, fantaseren, wat als…

Kijken: observeren, zoeken, vergelijken, vergroten, verkleinen, vanuit een ander perspectief, verwonderen.

Doen: exploreren, vrij spel, manipuleren, voelen, ervaren, proeven, bouwen, open onderzoek.

Denken: analyseren, concluderen, samenvatten, verbanden leggen, generaliseren, hypothese opstellen, vergelijken, een onderzoek opzetten.

Verlangen: basis van menselijk verlangen is nieuwsgierigheid. Te denken valt aan een spreekwoord: als je een man wilt leren een boot te bouwen, moet je hem laten verlangen naar de zee. In het aanbod moet ruimte zijn om te spelen en eigen fascinaties te volgen.

Trees Ruijs en Aad de Haas.

Beiden waren lid van de basisgroep Streekparochie ’t Eikske van pastoor Miedema eindjaren zestig. Hun werk presenteerde het mannelijke en vrouwelijke bewustzijn van die tijd. Eind 2020 vond er een overleg plaats tussen het Trees Ruijs Huijs museum en SCHUNCK plaats om beider kunstuitingen in een kleine expositie te programmeren medio 2021. De expositie zal de titel krijgen ‘Moederdier’. Deze tentoonstelling liep parallel aan de tentoonstelling ‘Emancipatie’.

Na de expositie van ‘Terugblik op de ‘Jappentijd’ organiseerde de stichting een nieuwe expositie gebaseerd op onze actuele tijden. De titel van de tentoonstelling was: ‘Coronasmaak’. Schilderijen en tekeningen van Rob Hanssen, kunstenaar te Heerlen. Deze tentoonstelling werd verlengd tot maart 2021.

Terugblikkend op het jaar 2021 moeten wij constateren dat corona er voor zorgde dat we niet onze doelen bereikten. Daarom zullen wij de tentoonstelling Émancipatie’continueren in 2022 en kijken in hoeverre we via rondleidingen meer publiek kunnen bereiken.

Financiële verantwoording

De Stichting Trees Ruijs Huijs dankt de gulle gevers die het mogelijk hebben gemaakt dat de stichting gelden heeft mogen ontvangen om de eerste ontwikkeling mogelijk te maken.

Het financieel jaarverslag 2021:

Baten                                                  €    4813,46

Lasten                                                 €    5099,99

Bank per 1 januari 2021                     €    2772,23

Bank per  1 januari 2022                    €    2485,70

Kas per 1 januari 2021                        €     137,00

Kas per 1 januari 2022                        €     293,35

Saldo bank kas 01012021                   €   2909,23

Saldo bank kas 01012022                   €   2779,05